Stipendia

Pokud sis projel pečlivě jednotlivé sekce, které jsem ti na webu připravil, tak víš, že chodit jen na přednášky, semináře a pak zase zpátky domů či na kolej, není žádná pecka pro studentský život ani pro budoucí vyplňování tvého životopisu. Mnohé aktivity na SU jsou navíc ohodnoceny i finančně v rámci stipendijního programu. Stipendium – to je zkrátka pro studenta libozvučné slůvko. Za co můžeš na SU stipko získat, ti ukážu v následujícím shrnutí.

Obsah kapitoly

  Nebyly nadefinovány žádné kapitoly

Stipendium pro talentované uchazeče

Ukončil/a jsi střední školu v předchozím školním roce, zapsal/a ses poprvé na Slezskou univerzitu v Opavě a splňuješ-li alespoň jednu z níže uvedených možností:

 • Maturoval/a jsi s průměrem známek do 1,25?
 • Získal/a jsi ocenění ve středoškolské soutěži, kterou pořádá SU v Opavě?
 • Získal/a jsi ocenění v krajském či celorepublikovém kole soutěže některého z výukových předmětů na SŠ? 

Pak právě pro tebe je tohle stipko k mání!

2 000 Kč měsíčně získá student, jehož aritmetický průměr známek na maturitním vysvědčení byl do 1,25.

2 000 Kč měsíčně získá student, který v předchozím školním roce získal ocenění ve středoškolské soutěži, kterou pořádala Slezská univerzita v Opavě nebo její součást (soutěž o nejlepší odbornou esej, soutěže a aktivity středoškolských týmů apod.).

3 000 Kč měsíčně získá student, který byl během svého SŠ studia úspěšným řešitelem některé z krajských soutěží výukových předmětů.

5 000 Kč měsíčně získá student, který byl během svého SŠ studia úspěšným řešitelem v ústředním (celorepublikovém) kole soutěže MŠMT ČR.

6 000 Kč měsíčně získá student, který byl během svého SŠ studia na 1.–3. místě v ústřední (celorepublikové) soutěži MŠMT ČR.

PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ STIPENDIA:

 • Během svého studia v prvním ročníku musíš získat (jak v prvním semestru, tak ve druhém) stanovený minimální počet kreditů. Raději si zjisti na níže uvedeném odkazu jak přesnou výši kreditů, tak i dobu, do které musíš kredity splnit.
 • Osobní či písemné doručení dokladů (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazujících nárok na stipendium na adresu oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu nejpozději do 31. října běžného roku (korespondenční adresa Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava; kontaktní adresa Olbrichova 625/25, Opava)

Více informací se dozvíš na webu univerzity.


Stipendium pro profesionální sportovce

 • Reprezentuješ svůj oddíl či ČR?
 • Jsi studentem prezenční či dálkové formy studia?

Právě pro tebe je tohle stipko k mání!

20 000 Kč pro studenta, který se pravidelně účastní minimálně regionálních soutěží, které jsou zařazeny do plánu akademických soutěží ČR.

30 000 Kč pro studenta, který se pravidelně účastní celorepublikových soutěží, které jsou zařazeny do plánu akademických soutěží ČR.

50 000 Kč pro studenta, který reprezentoval SU na Českých akademických hrách nebo hrách mezinárodních.

80 000 Kč pro studenta, který vybojoval stupně vítězů ve sportu zařazeném do akademických soutěží ČR.

PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ STIPENDIA:

 • Zisk minimálně 40 kreditů za daný akademický rok.
 • Podmínkou pro přiznání je osobní nebo písemné doručení dokladů (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazujících nárok na stipendium na adresu oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu (korespondenční adresa Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava; kontaktní adresa Olbrichova 625/25, Opava) v termínu nejpozději do 31. října aktuálního kalendářního roku.

Více informací se dozvíš na webu univerzity.


Stipendium pro humanitárně činorodé studenty

 • Pomáháš v některé z humanitárních či charitativních organizací (praxe, stáže, dobrovolnická činnost)?
 • Jsi studentem prezenční či dálkové formy studia?

Právě pro tebe je tohle stipko k mání!

Výši stipendia navrhnou příslušné univerzitní orgány na základě nákladů spojených s úkony studenta.

PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ STIPENDIA:

 • Osobní či písemné doručení žádosti do 31. srpna na adresu Slezská univerzita v Opavě, Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava.
 • Pokud žádáš o stipendium v téže věci vícekrát, tj. ve více stipendijních programech nebo mimo stipendijní programy na SU, jsi povinen tuto skutečnost v žádosti uvést.

Více informací se dozvíš na webu univerzity.


Stipendium na podporu publikační činnosti studentů

 • Podílíš se na publikování textů v některém odborném periodiku?
 • Jsi studentem prezenční či dálkové formy studia?

Právě pro tebe je tohle stipko k mání!

3 000 Kč dělené celkovým počtem autorů textu pro publikace v časopisech zařazených do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

6 000 Kč dělené celkovým počtem autorů textu pro publikace v časopisech zařazených do databáze ERIH+.

10 000 Kč dělené celkovým počtem autorů textu pro publikace v impaktovaných časopisech a časopisech zařazených do databáze Scopus.

PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ STIPENDIA:

 • Žádost podává student (autor/člen autorského kolektivu) písemnou formou na adresu Oddělení pro vědu a zahraniční styky rektorátu Slezské univerzity v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava.
 • V žádosti musí být uvedeno jméno žadatele, název publikace, bibliografické údaje o časopisu, kde byla zveřejněna, a u impaktovaných časopisů tzv. Accession number, pod nímž je publikace evidována v databázi WoS.
 • U publikací v zahraničních impaktovaných časopisech se za podanou žádost považuje i žádost podaná podle Směrnice rektora o stanovení mimořádných odměn za publikace v zahraničních impaktovaných časopisech. Za daný publikační výstup bude odměna vyplacena vždy pouze jednou.

Více informací se dozvíš na webu univerzity.


Stipendium pro dárce plazmy, krve čI kostní dřeně

 • Daruješ bezplatně plazmu, krev či kostní dřeň?
 • Jsi studentem prezenční či dálkové formy studia?

Právě pro tebe je tohle stipko k mání!

1 000 Kč za odběr plazmy a krve.

10 000 Kč za odběr kostní dřeně.

2 000 Kč jednorázově pro držitele Bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského.

5 000 Kč jednorázově pro držitele Stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského.

10 000 Kč jednorázově pro držitele Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatého kříže ČKK nebo Plakety ČKK.

PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ STIPENDIA:

 • Osobní či písemné doručení příslušných potvrzení na adresu Slezská univerzita v Opavě, Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu, korespondenční adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava. Sídlo pracoviště: Olbrichova 625/25, Opava.
 • O stipendium si musíš zažádat v tom samém akademickém roce (tj. do 31. srpna), ve kterém se odběr či získání medaile uskutečnily. Pozor, studenti končící v daném roce své studium a nepokračující v navazujícím studiu, si musí požádat
  do 31. května!

Více informací se dozvíš na webu univerzity.


Stipendium pro sociálně znevýhodněné studenty

 • Požádal/a sis o sociální stipendium, protože příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5?
 • Máš v Informačním systému SU nenulový zisk kreditů ke dni 20. ledna?
 • Máš v informačním systému SU splněných alespoň 20 kreditů ke dni 30. června?
 • Máš toto stipendium na SU v Opavě přiznáno?

Potom je pro tebe určen další bonus – automaticky bez žádosti dostaneš k zákonné výši ještě 400,- Kč měsíčně z prostředků Stipendijního fondu SU v Opavě.

Pozor, abys ti mohlo být stipendium poukázáno na účet, musíš mít své bankovní spojení zadáno v IS SU, jinak ti nebude vyplaceno!

Více informací se dozvíš na webu univerzity.


Mimořádná stipendia

 • Jsi studentem prezenční či dálkové formy studia?
 • Jsi aktivním studentem, kterému není chod univerzity lhostejný?
 • Jsi kreativní, zodpovědný a cílevědomý?

Právě pro tebe je tohle stipko k mání!

Mimořádná stipendia jsou tady pro řadu aktivních studentů, kteří se chtějí angažovat a pomáhat Slezské univerzitě na různých akcích typu vysokoškolské veletrhy, dny otevřených dveří, workshopy na středních školách, Majáles apod. Mimořádná stipendia fungují napříč celou univerzitou.


Pomocná vědecká síla

Jedná se o studenta, který se primárně věnuje badatelské činnosti v rámci svého oboru.


Myslíš, že jsou to všechny možnosti, jak dosáhnout na stipendium? Kdepak! Toto je výčet druhů stipendií na celouniverzitní úrovni. Snahu podpořit aktivní a výjimečné studenty mají však i samotné součásti (fakulty a ústavy). Můžeš tak dosáhnout například na stipendium děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci, stipendium za dlouhodobě výborné studijní výsledky, ubytovací stipendium a celá řada dalších možností, které se mohou lišit dle toho, na jaké součásti studuješ. Pro více informací můžeš kontaktovat své studijní oddělení, odkazy na ně najdeš v Užitečných odkazech.