Akademický slovníček

S přechodem na VŠ se ti klidně může stát, že na tebe někdo začne mluvit cizím jazykem, ale přitom půjde pořád o češtinu. Akademický svět skýtá celou řadu pojmů, kterým nezasvěcený student nemusí vůbec rozumět. A ruku na srdce, jsou výtečníci, kteří se v odborných termínech přímo vyžívají. Proto jsem tady ale já, Průvodce prváka, abych ti osvětlil alespoň některé pojmy, na které skoro stoprocentně během svého studia narazíš.

A

Abstrakt
Je součástí závěrečných písemných prací a najdeš ho na jejich začátku, ale na rozdíl od anotace je abstrakt obsáhlejší a čtenáře seznamuje s řešeným problémem, tématem a cílem celé práce.
Akreditace
Každý obor na VŠ potřebuje mít akreditaci, což znamená, že VŠ má právo vyučovat a vydávat veřejně uznané diplomy v určitém oboru.
Alma mater
Z latiny matka živitelka. Dnes už zažité označení vysoké školy, kde člověk získal své vzdělání.
Anotace
Stručná poznámka či vysvětlivka většinou na začátku písemné práce. Anotace je neodmyslitelnou součástí bakalářek i diplomek. V anotaci vlastně seznamuješ čtenáře s tím, co ho v následujícím textu čeká a nemine.

C

Citace
S pojmem citace ses už určitě setkal. V prostředí VŠ tě budou citace zajímat zejména při tvé závěrečné písemné práci, kdy budeš citovat odbornou literaturu. Citace mají v závěrečných pracích své jednoznačné zákonitosti, kterými se budeš muset striktně řídit. U každé citace musí být řádně uveden autor a zdroj. V tomto ohledu se tedy bavíme o bibliografické citaci, ale žádné obavy. Řada pedagogů vyžaduje citace už během studia například v seminárkách, takže těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

D

Děkan
Veřejná vysoká škola se dělí do dalších částí, kterým se říká fakulty (případně ústavy), a právě děkan stojí v čele fakulty a je hlavou celé součásti. Na Slezské univerzitě máme taky dva ústavy. V jejich čele je pro změnu ředitel, ale tento pojem už dávno znáš.

I

Imatrikulace
Imatrikulace je slavnostní akt, kdy se zapisuješ do seznamu akademické obce. Imatrikulace se pojí se slavnostním ceremoniálem ve společenském oděvu na začátku tvého studia, kde máš poprvé možnost být u podobné akce na vysoké škole. Je možné, že další podobnou událost zažiješ až při promoci při ukončení studia.
Inaugurace
Další slavnostní ceremoniál. Tento se ale týká spíše pedagogické obce vysoké školy. Jde o veřejné uvedení konkrétního člověka do jeho nové funkce. Typickým příkladem je třeba inaugurace (tedy jmenování) nového rektora.

K

Kolokvium
Má dokonce tři významy, z nichž aktuální je na půdě VŠ spíše jen jeden. Tímto termínem se dá dosti zastarale označit zkouška na VŠ, ale snad nikdo pojem kolokvium pro zkoušku už nepoužívá. Kolokviem může být myšlena i společná rozmluva, ale také se s tím asi nesetkáš. Spíše jde tedy o nějakou valnou hromadu, shromáždění akademické obce za účelem projednání konkrétního tématu.
Kredity
Budou tě provázet celým tvým studiem. Za to, že na VŠ splníš nějaký předmět, nedostaneš jen známku po zkoušce, ale zároveň obdržíš i přesný počet kreditů, který je předem daný. Většinou je kreditový systém od 1 do 5 kreditů a záleží na náročnosti daného předmětu. Kredity sbíráš tak, abys na konci každého semestru, roku a v závěru studia splnil minimální limit obdržených kreditů stanovených naší školou.
Kvestor
Už v antickém Římě byl Quaestor úředník, který spravoval státní pokladnu. Kvestor na VŠ v 21. století dělá vlastně totéž, jen v menším měřítku než římský Quaestor. Jde o akademického úředníka, který má na starost hospodaření VŠ.

O

Opravný termín
Neudělal jsi zkoušku? Svět se neboří. Od toho je tady opravný termín, který ti ze zákona musí být poskytnut. Na jednu zkoušku ti připadají celkem tři pokusy. Jde tedy o jeden řádný termín a případně dva opravné. Přijde ti to málo? Ještě nedávno byly na Slezské univerzitě jen dva pokusy celkem, takže buď rád za současnou situaci. Nehledě na to, že ty dáš přece všechno na první dobrou!

P

Parafráze
Nepřímá řeč nebo vyjádření stejného obsahu vlastními slovy. S parafrází se setkáš nejpozději u závěrečné písemné práce svého studia. Nezapomeň, že také u parafráze je nutné uvést autora či zdroj.
Pedel
Dnes má pedel pro VŠ spíše symbolický význam a je takovým pobočníkem rektora při slavnostních ceremoniálech. V dávnější minulosti však pedel zodpovídal za údržbu školních budov. Šlo tedy o takového vysokoškolského školníka.
Prerekvizita
Povinnost absolvování určitého předmětu či kurzu, aby sis mohl zapsat další konkrétní předmět či kurz. Jde o to, že některé předměty na sebe navazují a nelze jeden bez druhého absolvovat. Většinou tyto předměty poznáš, protože je u nich číslovka, např. „Česká literatura 1“ a navazuje na ni v dalším ročníku „Česká literatura 2“.
Proděkan
Jde o zástupce děkana dané fakulty. Většinou má proděkan v kompetenci konkrétní oblast. Mezi takové oblasti patří například strategie a rozvoj, věda a zahraniční styky či studijní záležitosti a organizace.
Promoce
Slavnostní ceremoniál, kdy ti rektor VŠ předává tvůj vysokoškolský diplom. Jediné oko příbuzných v sále tak nezůstane suché a ty víš, že jsi to dokázal!
Prorektor
Jde o zástupce rektora. Většinou má prorektor v kompetenci konkrétní oblast. Mezi takové oblasti patří například strategie a rozvoj, věda a zahraniční styky či studijní záležitosti a organizace.
Předměty
Pamatuj si, že áčkové předměty musíš během svého studia splnit všechny, ty jsou povinné. Béčkové předměty v drtivé většině případů povinné nejsou, ale jsou tzv. povinně volitelné. To znamená, že třeba z nějakých pěti béčkových předmětů v semestru si dle svých preferencí zapíšeš dva, protože, abys splnil kreditový limit pro postup do dalšího ročníku nebo celkový kreditový limit pro celé studium, musíš si nějaká béčka zapsat, přes to nejede vlak, ale vše je v pohodě. Studijní oddělení ti tyto informace poskytne, když budeš na univerzitě začínat. Pak taky existují céčkové předměty a ty nejsou povinné vůbec. Dokonce se nic neděje, když si ho zapíšeš a na konci semestru jej nesplníš. Většinou jde o předměty nad rámec tvého oboru. Typickým céčkovým předmětem na Slezské je tělocvik. Nemusíš si ho zapisovat vůbec, ale mezi námi ti prozradím, že někdy jde na tělocviku dobře nahnat nějaký ten kredit navíc do celkového součtu.
Přednáška
Jde zpravidla o nepovinnou část výuky, kam má teoreticky přístup i široká veřejnost. Přednášející se věnuje většímu počtu studentů a takovým nepsaným pravidlem je, že na přednášce většinu času mluví pedagog.

R

Rektor
Na ZŠ a SŠ stál v čele tvé školy ředitel, na státní VŠ už je to rektor, kterého na základě návrhu akademického senátu tamní školy jmenuje prezident republiky do své funkce. Pozor! Na soukromých VŠ pozici rektora nenajdeš.
Rešerše
I u té nejposlednější seminárky na VŠ budeš dělat rešerši a možná přitom ani nevíš, co to slovo znamená. Jde vlastně o hledání, pátrání a objasňování faktů a údajů. Zároveň se slovem rešerše může označovat také už výsledný soupis literatury k vybranému odbornému tématu.

S

Seminář (cvičení)
Kromě přednášek tě budou čekat i semináře, které jsou povinné, počítají se v nich absence a od studenta se v semináři očekává mnohem větší aktivita, dialog s pedagogem a řešení dílčích úkolů. Semináře už zpravidla bývají neveřejné a mnohdy i v menších skupinkách.
Stipendium
Finanční odměna za nadstandardní činnost ve prospěch univerzity. Druhů stipendií je zejména u nás na SU celá řada. Stipendium můžeš získat za reprezentování školy v soutěžích, za sportovní úspěchy, za propagaci školy, ale také jsou ve hře prospěchové, ubytovací, sociální a jiné druhy stipendií.
Sylabus
Učební osnova či studijní plán daného předmětu, který budeš absolvovat. Po přečtení sylabu by ti mělo být jasné, co daný předmět obnáší, jaký je z něj výstup a jaká je doporučená literatura. Sylabus každého oboru najdeš v Informačním systému SU, který tě bude provázet celou délkou studia.

Z

Zápočet
Zápočet může mít různou formu. Může jít o písemný test před ústní zkouškou nebo o seminární práci. Je to vlastně takový předkrm před samotnou zkouškou a není povinný u všech předmětů. Základní rozdíl oproti zkoušce je v tom, že ze zápočtu nedostaneš známku, prostě ho buď uděláš a jdeš ke zkoušce, nebo neuděláš a musíš si ho zopakovat.